متن

کاواتا در نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران حضور دارد  23-26 شهریور 95 و خوشهال به دیدن بازدیدکنندگان محترم در غرفه خواهیم بود.